Odvojeno prikupljanje odvojenog komunalnog otpada

Odvojeno prikupljanje odvojenog komunalnog otpada

Odvojeno prikupljanje odvojenog komunalnog otpada

Odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) svaka jedinica lokalne samouprave ima obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i to na način da osigura:

Odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) svaka jedinica lokalne samouprave ima obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i to na način da osigura:

  1. funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području
  2. postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini
  3. obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila
  4. uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području RH te doprinosa postizanja ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja, uvažavajući načelo ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornost Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost određen je jedinim prihvatljivim Prijaviteljem na Ograničeni poziv za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla, biootpada i otpadnog tekstila za sve jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske koje iskažu interes za nabavu spremnika i udovoljavaju postavljenim uvjetima.

Javnim pozivom za iskaz interesa prikupljeni su podaci o potrebama JLS-a za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to: otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla, biootpada i otpadnog tekstila.

Nabavom spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz komunalnog otpada omogućiti će se odvajanje otpada na mjestu nastanka radi povećanja odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada, smanjenje udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenje odlaganja miješanog komunalnog otpada, sukladno obvezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022.godine.

Cilj nabave spremnika je uspostava kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u JLS-ovima, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.