Sprečavanje nastanka otpada

Sprečavanje nastanka otpada

Sprečavanje nastanka otpada

U svrhu primjene politike gospodarenja otpadom koja podržava smanjenje nastanka otpada kroz razvoj funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom Okvirna direktiva o otpadu definira red prvenstva gospodarenja otpadom rangirajući opcije gospodarenja otpadom u smislu njihova utjecaja na okoliš.

U svrhu primjene politike gospodarenja otpadom koja podržava smanjenje nastanka otpada kroz razvoj funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom Okvirna direktiva o otpadu definira red prvenstva gospodarenja otpadom rangirajući opcije gospodarenja otpadom u smislu njihova utjecaja na okoliš.

Na vrhu te hijerarhije nalazi se sprečavanje nastanka otpada i predstavlja najučinkovitiji i najodrživiji način korištenja resursa. Kako je RH svoje zakonodavstvo uskladila s pravnom stečevinom EU, tako je i prihvatila navedeni red prvenstva gospodarenja otpadom kroz odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17).

Prema ZOGO-u, sprečavanje nastanka otpada podrazumijeva mjere poduzete prije nego neka tvar, materijal ili proizvod postane otpad, u svrhu smanjenja količina otpada, uključujući ponovnu uporabu proizvoda i produljenje njihova životnog vijeka, smanjenje negativnih utjecaja nastalog otpada na okoliš i ljudsko zdravlje te smanjenje sadržaja opasnih tvari u materijalima i proizvodima.

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine" zadan je cilj da se do 2022. godine smanji količina proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na 2015.godinu.

Sprečavanje nastanka otpada pridonosi ostvarenju sljedećih općih ciljeva gospodarenja otpadom:

  • odvajanje gospodarskog rasta od porasta količina nastalog otpada
  • očuvanje prirodnih resursa
  • smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta
  • smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš
  • smanjenje opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš.

O mjerama za sprečavanje nastanka otpada više se može saznati na stranici http://sprjecavanjeotpada.azo.hr.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.